Regulamin świadczenia serwisu MT „OCHRONA”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) opisuje zasady korzystania z płatnego serwisu

subskrypcyjnego przeznaczonego na telefony komórkowe. Organizatorem serwisu jest

Digitaran S.L.U, z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, przy ulicy Calle de Velazquez, 157 1ª

Planta, kod pocztowy: ES-28002, zarejestrowana w Registro Mercantil de Madrid, tomo

3.006, folio 218, sección 8ª, Hoja: M-51482 Madryt, ES-28002, (zwaną dalej „Digitaran”).

Adres e-mail do kontaktu i reklamacji: reklamacje@globile.co

2. Z Serwisu OCHRONA mogą korzystać Użytkownicy telefonów komórkowych

obsługiwanych przez systemem operacyjny Android (wersji 2.1. lub nowszy). Serwis

przeznaczony dla użytkowników sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska

S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS ).

3. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie

umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu oraz zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w

granicach obowiązującego w Polsce prawa i zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik

korzystający z Serwisu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.chron-telefon.com

oraz w siedzibie Digitaran.

5. Minimalne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Obiektu Multimedialnego

jakie powinny być przez Użytkownika spełnione:

1) telefon komórkowy używany do korzystania z Serwisu musi mieć systemem Android

wersji 2.1. lub nowszy, z 14MB wolnej pamięci,

2) zapewnione połączenie z siecią Internet

oraz wymaganie techniczne związane z korzystaniem z Serwisu jakie powinny być przez

Użytkownika spełnione:

3) komputer lub inne urządzenie używane do korzystania z Serwisu z zainstalowanym

oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Internet

Explorer 6 i wyższa, Firefox 4 i wyższa, Opera 10 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google

Chrome).

Ponadto Użytkownik powinien upewnić się, że aparat telefoniczny, na którym Obiekt

Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany jest prawidłowo skonfigurowany

(w szczególności w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomości WAP push oraz że

posiada wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania,

odtwarzania wybranego przez Użytkownika Obiektu Multimedialnego (minimum 14MB

wolnej pamięci).

6. Serwis przeznaczony jest do użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego.

Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Użytkownik uzyskujący Obiekt Multimedialny w ramach Serwisu ma prawo do korzystania

z Obiektu Multimedialnego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie

pobrania Obiektu Multimedialnego udostępnianego jako aplikacja mobilna do telefonów

komórkowych i jego zapisu w pamięci telefonu komórkowego w celu wielokrotnego

odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Obiektu.

Użytkownik uzyskuje uprawnie do korzystania z Obiektu Multimedialnego wyłącznie na

2

użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana usługa). W

szczególności oznacza to, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektu Multimedialnego

w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby

prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom

trzecim. Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna sublicencja w zakresie umożliwiającym

korzystanie z pobranego Obiektu Multimedialnego w postaci aplikacji G-Data Internet

Security for Android oraz Numeru Rejestracyjnego, wyłącznie w zakresie użytku osobistego,

przez okres 1 roku od chwili aktywowania pełnej wersji przedmiotowej aplikacji.

8. Treści udostępniane w ramach Serwisu subskrypcyjnego zawierają chronione prawem

materiały (w szczególności: znaki towarowe, programy na telefon komórkowy i utwory).

Materiały a także Obiekty Multimedialne nie mogą być kopiowane, publikowane,

wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, odbiegający od użytku

osobistego przez Użytkownika.

9. Definicje sformułowań użytych w niniejszym Regulaminie:

a. SMS jest to krótka wiadomość tekstowa do 160 znaków, którą można przesłać na

dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz

umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

b. SMS MT - jest to wiadomość SMS wysłana do Użytkownika, w wykonaniu złożonego

wcześniej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia

(subskrypcji) na otrzymywanie takich SMS-ów w określonej częstotliwości,

a Użytkownik ponosi koszt otrzymania każdej takiej wiadomości.

c. Obiekt Multimedialny – to aplikacja G-Data Internet Security for Android

przeznaczona na telefony komórkowe z systemem Android, dostarczana w usłudze

wraz z Numerem Rejestracyjnym.

d. Numer Rejestracyjny – to alfanumeryczny kod, odblokowujący i umożliwiający

korzystanie z pełnej wersji Obiektu Multimedialnego przez okres 1 (jednego) roku.

e. Użytkownik –osoba fizyczna, która ukończyła lat 18, korzystająca z Serwisu

subskrypcyjnego na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o

ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod

warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby

nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich

imieniu przedstawiciela ustawowego.

f. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń

informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,

a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą

właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa

telekomunikacyjnego.

g. WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) –

oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz

świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe

oraz inne terminale cyfrowe.

h. Serwis Subskrypcyjny/Serwis – serwis w ramach którego świadczone są usługi

polegające na odpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi SMS-ów MT w określonych

częstotliwościach, z informacjami dotyczącymi ochrony telefonu. Wraz z pierwszym

otrzymanym SMS MT Użytkownik otrzyma link umożliwiający pobranie aplikacji GData

Internet Security for Android oraz Numer Rejestracyjny umożliwiający

3

aktywowanie pełnej wersji aplikacji GData z licencją na 1 rok.

i. Operator telekomunikacyjny lub Operator – oznacza przedsiębiorcę

telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje

działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci

telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług

telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są usługi.

II. Zasady korzystania z Serwisu

1. Serwis Subskrypcyjny opisany jest na stronie internetowej www.chron-telefon.com oraz w

reklamach i materiałach promocyjnych.

2. Aktywacja Serwisu polega na wysłaniu na wskazany poniżej numer dostępowy, SMS o

podanej treści (SMS bezpłatny), lub na podaniu swojego numeru telefonu na stronie

internetowej, a następnie potwierdzeniu (wpisaniu na stronie www) unikalnego PIN-u, który

otrzyma Użytkownik bezpłatnym SMSem. Abonent Tmobile oraz Orange może przystąpić do

serwisu również poprzez potwierdzenie na stronie www chęci przystąpienia do serwisu,

poprzez kliknięcie w przycisk potwierdzający zamówienie usługi. Odpowiednio wysłanie

wiadomości przez Użytkownika lub wpisanie kodu PIN na stronie internetowej i jego

zatwierdzenie lub kliknięcie w przycisk potwierdzający, inicjuje proces świadczenia usługi

(aktywacja subskrypcji SMS MT), a z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Digitaran

zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po aktywacji Serwisu

Użytkownik otrzymuje SMS powitalny, zawierającą:

· Potwierdzenie rejestracji w Serwisie

· Informację dot. kosztu i częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości

SMS MT

· Linku do Regulaminu

· Informację o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Serwisu

3. Dostępne Serwisy MT:

OCHRONA – dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa telefonu, oraz do aplikacji Gdata

Internet Security for Android:

· Numer dostępowy - 60513 / 80460 dla abonentów Orange którzy aktywują serwis na

stronie Orange

· Komenda startowa – START OCHRONA

· Częstotliwość otrzymywania SMS MT: 3 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS

wysłany po rejestracji do Serwisu

4. Dezaktywacji Serwisu (rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną)

można dokonać w każdym czasie, wyłącznie z numeru telefonu komórkowego, dla którego

Serwis został zamówiony - poprzez wysłanie bezpłatnego SMSa:

Nazwa Serwisu

Subskrypcyjnego

Numer do dezaktywacji Serwisu Komenda do dezaktywacji

OCHRONA 60513 STOP OCHRONA


5. W Serwisie Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości SMS MT z określoną

częstotliwością do czasu dezaktywacji Serwisu. Z pierwszym SMS MT, Użytkownik otrzyma

link umożliwiający pobranie aplikacji G-Data Internet Security for Android (dostępna dla

Użytkowników do pobrania na stronie http://gms2.gdatasoftware.com), a także Numer

Rejestracyjny, umożliwiający aktywowanie pełnej wersji aplikacji z licencją na 1 rok (w

osobnym SMS). Za kolejne SMS MT Użytkownik otrzymywał będzie informacje dotyczące

ochrony swojego telefonu. Koszt jaki ponosi Użytkownik za otrzymanie wiadomości SMS MT,

to:

Serwis

Subskrypcyjny

Koszt otrzymania

SMS MT

(netto/brutto)

OCHRONA 5 zł / 6,15 zł

6. Opłaty pobranie są przez Operatorów.

7. Opłata za usługi nie obejmuje opłat związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu

do sieci Internet, oraz opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z usługi

wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za

połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za usługi, zgodnie z

aktualnym cennikiem danego Operatora.

III. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące opłat za Serwis mogą być składane bezpośrednio do Operatora

właściwego dla osoby składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora.

Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa

odpowiedzialność Digitaran wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące

konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać

Digitaran reklamacje dotyczące Serwisu, w szczególności związane z niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem Serwisu.

2. Reklamacje powinna zostać przesłana do Digitaran w formie wiadomości email na adres

poczty elektronicznej: reklamacje@globile.co z dopiskiem "OCHRONA”. Dla ułatwienia

identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów reklamacje reklamacja powinna

zawierać dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika

Serwisu (numer telefonu), nazwę Serwisu Subskrypcyjnego, którego dotyczy reklamacja,

zarzuty Użytkownika; okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika, ewentualnie

żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego

naruszenia.

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez

Użytkownika okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

4. Digitaran zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty otrzymania

reklamacji. Digitaran może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na podany przez

Użytkownika adres email.

5.Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od

składania kolejnych zamówień Serwisu, którego dotyczy reklamacja.

5

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie a także możliwość

skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

min. w drodze postępowania polubownego przed stałymi polubownymi sądami

konsumenckimi działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i

przy ich oddziałach zamiejscowych czy mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji

Handlowej.

IV . Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Digitaran S.L.U, z

siedzibą w Madrycie, Hiszpania, przy ulicy Calle de Velazquez, 157 1ª Planta, kod pocztowy:

ES-28002. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez zgodnie z ustawą o

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101,

poz. 926 z późn. zm ).. Dane Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z

realizacją Serwisu, w tym rozpatrywania reklamacji . Podanie danych jest dobrowolne ale

niezbędne do rejestracji i świadczenia Użytkownikowi usług w Serwisie. Osoby, których dane

dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i mogą to

uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@globile.co

umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu..

2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jednakże

wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem

terminu do odstąpienia a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż

prawa wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia w chwili przystąpienia do usługi.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy

polskiego prawa.

You are in offline mode !